مرحله اول- ثبت نام و تکمیل مدارک

مرحله دوم- شرکت در جلسات توجیهی و آشنایی با شرح وظایف، شرکت در  کارگاههای آموزشی

مرحله سوم- شرکت در آزمون تئوری

مرحله چهارم- آزمون عملی

مرحله پنجم- یک ماه دوره فشرده آموزشی

مرحله ششم- دوره فشرده سه ماهه آموزش عملی

مرحله هفتم- قرارداد یک ساله

مرحله هشتم- قرارداد پیمانی ۵ ساله

مرحله نهم- قرار داد رسمی

مرحله اول- ثبت نام و تکمیل مدارک

در این محل متقاضیان می‌بایست  مدارک کامل شناسایی شامل کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی، معرفی نامه از کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمة الله موسسه ارائه نماید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .مرحله دوم شرکت در آزمون تئوری در مرحله اول موسسه یک فصل از موضوع تدریس را برای متقاضی  انتخاب می‌نماید

متقاضی موظف است ظرف کمتر از ۱۵ روز فصل  مربوطه را از کتاب های درسی با دقت زیاد مطالعه کند و تمام نکات و مفاهیم آن مسلط شود سپس  متقاضی می بایست سعی کند سوالات تستی و تشریحی بسیاری از فصل مربوطه را با دقت مطالعه کرده و بر تستها و سوالات کاملا مسلط شود موسسه برای اطمینان از عملکرد مثبت مدرس بعد از ۱۵ روز یک آزمون ۱۰۰ سوالی از متقاضی اخذ می نماید متقاضی باید در این مرحله بتواند  نمره ۹۰ به بالا در آزمون کسب کند در صورتی که متقاضی در این مرحله نمره کافی کسب نکند تجدید شده و می تواند پس از پنج روز مجددا در آزمون ۱۰۰ سوالی شرکت کند و اگر برای دومین بار نه تواند نمره بالای ۹۰ درصد را کسب کند  مشروط شده و فقط می تواند در یک مرحله دیگر در آزمون شرکت کنند در صورتی که متقاضی در سومین بار نتواند نمره بالای ۹۰ درصد را کسب کند در صورت تمایل به شورای عالی آموزش دعوت شده و در مورد ادامه همکاری به صورت مشروط تصمیم گرفته خواهد شد

مرحله چهارم شرکت در آزمون عملی

زندانی که مراحل قبلی را با موفقیت طی کنند به مرحله چهارم یعنی آزمون عملی دعوت می شود در این مرحله طی سه مرحله به مدرس فرصت داده شده تا برای هیئت عالی آموزش به مدت نیم ساعت تبریز کند شورای عالی آموزش در این مرحله نقاط ضعف و قوت مدرس را به وی اعلام نموده و به وی فرصت داده تا  با تمرین و ممارست نقاط ضعف خود را برطرف نماید پس از پایان این مرحله متقاضی در یکی از سه دسته زیر قرار می گیرد و بنا به شرایط تعریف شده به همکاری خود ادامه خواهد داد و یا اعلام انصراف خواهد کرد

متقاضیان سطح عالی: این دسته از متقاضیان کسانی هستند که توانستند امتیاز بالای ۸۰ درصد را در مراحل قبلی کسب نمایند این دسته از متقاضیان باید تعداد ده نفر از دانش آموزان را به صورت خصوصی آموزش داده تعدادی از  دانش آموزان را به صورت ۵ نفره و تعداد دیگری از  دانش آموزان را به صورت ۱۰ نفره  آموزش دهد

متقاضیان سطح متوسط از متقاضیانی که نمره بین ۴۰ تا ۸۰ که از نمایند  میبایست تعداد ۱۰۰ نفر دانش آموز را به شرح زیر آموزش دهند ۲۵ نفر از دانش آموزان به صورت خصوصی یک نفره و  ۱۵ نفر از دانش آموزان به صورت خصوصی ۵ نفره الباقی دانش‌آموزان به صورت گروهی برگزار نماید برگزار نماید

متقاضیان سطح ضعیف:موسس بین دست از متقاضیانکه نمره زیر ۴۰را کسب نمودندجلسه برگزار کردهو یک بار دیگر به آنها فرصت دادهتا تمام تلاش خود رابرای همکاری به کار گیرندبرای این دسته از متقاضیان پیشنهادات دیگری ارائه خواهد شدکه به آنها اعلام خواهد شد