آزمون شماره 1 همان آزمون تعیین سطح است که در تاریخ 10 تیرماه 97 برگزار می شود . این آزمون جهت ارزیابی میزان آمادگی آنی دانش آموزان طراحی شده است و بر اساس آن دانش آموزان نیاز سنجی شده و توسط دپارتمان های آموزشی مختلف برنامه ریزی می شوند .