تاکید می نمایم در صورت رضایت موسسه از عملکرد متقاضیان تضمین کسب درآمد و رضایت مالی صورت می گیرد مشروط بر رضایت از عملکرد متقاضیان.

ضمناً با توجه اینکه اهداف برنامه ها عملکرد روش ها و فرمول های اجرای این برنامه ها کاملا محرمانه و غیر قابل ذکر برای اعضای دپارتمان ها می باشد  خواهشمندیم در چارچوب مراحلی که توضیح داده شد عمل کنید و در مورد اجرای طرح ها و برنامه های کلان مجتمع آموزشی سوال نمایید زیرا پاسخگو نخواهیم بود .