مدرس : آقای دلاوریان

کیفیت تدریس بسیار عالی 

هر جلسه عادی 150 هزار تومان با شیوه نوین ( بازدهی این کلاس 3 برابر کلاس های عادی )

هر ساعت استفاده از سامانه قدرتمند زیست شناسی 5 هزار تومان جایگزین بسیار عالی برای هرکلاسی

طرح تضمینی زیست شناسی 5 میلیون تومان ( یک میلیون نقدا و چهار میلیون تومان چک ضمیمه قرارداد )

جهت درخواست فقط با موسسه 32212030 تماس بگیرید .

کانال موسسه https://t.me/safanoos