به علت بروز نقص فنی در فرم های ثبت نام سایت خواهشمندیم از فرم ها استفاده نکنید . جهت ثبت نام :

روش اول : ارسال پیام به شماره 09156642389 

روش دوم : مراجعه به آدرس : بیرجند - مدرس 13 پ 11 

تلفن موسسه : 32212030 - 056