مابهترین و قدرتمندترین برنامه آموزش زیست را داریم ولی برای معرفی خود قدرت رسانه ای صدا وسیما را نداریم