به نام خدا

فانوس پیام آور هدایت و راهی روشن بسوی آینده ای نه چندان دور.فانوس چراغی ست برای راهنمایی امروز برای فردایی بهتر.این فانوس برای روشنی بیشتر به وجود خیلی ها نیازمند است. فانوس عشق شما به همراهی وراهنمایی آینده سازان این سرزمین را تحسین می کند و دستان پر از محبت شما را به گرمی می فشارد.اگر تصمیم جدی گرفته اید که بی هیچ چشم داشتی به خاطر شکوف های این سرزمین و رضایت الهی ، دین خود را به خاک این سرزمین به جا آورید و همگام شوید با اهداف فانوس ادامه این چند کلام باشما ...

دوستان خوش ذوق و روشن فکر فانوس

خوشحال می شویم متنی زیبا درباره مقدمه این صفحه برای ما ارسال کنید تا بهترین نوشته در این صفحه بنام خود شما ثبت شود